Serwis Aktywni w Dolinie Baryczy
clkzobacz listę artykułów

Zasady konkursu

Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców wsi Doliny Baryczy do podejmowania inicjatyw na rzecz integracji społeczności i rozwoju własnych miejscowości.

11 lutego 2013

Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców wsi Doliny Baryczy do podejmowania inicjatyw na rzecz integracji społeczności i rozwoju własnych miejscowości, m.in. poprzez: organizację czasu wolnego dla dzieci i dorosłych mieszkańców wsi, tworzenie i dbanie o wspólne miejsca wypoczynku i  rekreacji, budowanie oferty tematycznej wsi (również w celach komercyjnych), kultywowanie tradycji i obyczajów lokalnych oraz wspólne dbanie o ład przestrzenny, zachowanie krajobrazu architektonicznego i przyrodniczego.


Co roku Organizator Konkursu - Zarząd Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" określa termin, do którego zainteresowane sołectwa muszą zgłosić swoją chęć udziału w całorocznym konkursie:

IV edycja/rok 2013 (obecna) - 28 lutego 2013

III edycja/ rok 2012 - 29 lutego 2012

II edycja/ rok 2011 - 28 lutego 2011

I edycja/ rok 2010 - 1 marca 2010

W sprawozdaniu końcowym, które każde sołectwo musi złożyć w wersji elektronicznej i papierowej po zakończeniu konkursu (w roku 2013 do 6 grudnia), należy szczegółowo opisać działania podejmowane wspólnie na rzecz wsi i społeczności, koncentrując się na okresie od 1 stycznia do 30 listopada.

Działaność mieszkańców trzeba też na bieżąco dokumentować na stronach niniejszego serwisu internetowego. Organizatora Konkursu oraz Komisję Konkursową najbardziej interesują następujące zagadnienia:

* Aktywność w serwisie www.aktywni.barycz.pl:

- Systematyczność umieszczania informacji (rzetelnie prowadzona kronika sołectwa czy sporadyczne umieszczanie informacji)

- Charakterystyka wsi zgodnie z wytycznymi konkursowymi (galerie zdjęć, aktualizacja, kreatywność)

- Różnorodność informacji (autorstwo artykułów, galerie zdjęć, kreatywność)

- Jakość zamieszczanych informacji (styl, poprawność językowa, estetyka)

* Estetyka i dbałość o zachowanie i kształtowanie krajobrazu wiejskiego oraz ładu przestrzennego i architektonicznego:

- Zadbane tereny i obiekty prywatne (estetyka budynków, estetyka otoczenia budynków, zadbane podwórza, stan techniczny budynków)

- Elementy kwitnące w przestrzeni wiejskiej, tereny zielone, mała architektura nawiązujące do tradycyjnego krajobrazu kulturowego i przyrodniczego Doliny Baryczy

- Urządzone „centrum wsi” - miejsce życia społecznego wsi, z funkcją plenerowych spotkań integracyjnych dla mieszkańców

* Aktywność i partnerskie działanie wsi:

- Aktywnie działające i współpracujące na rzecz wspólnych celów organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne

- Imprezy publiczne o charakterze integracyjnym i promocyjnym zorganizowane przez mieszkańców sołectwa:
- skierowane do mieszkańców
- o zasięgu lokalnym
- o zasięgu regionalnym i szerszym

- Partnerstwo z innymi podmiotami na obszarze Doliny Baryczy, w tym z usługodawcami i producentami w ramach systemu promocji „Dolina Baryczy Poleca”

- Kultywowanie tradycji i obyczajów: np. istnienie chóru, zespołu tanecznego, folkloru, wytwarzanie produktu lokalnego utożsamianego z wsią (produkt kulinarny, rolny, rękodzieło, itp); zachowanie tożsamości wsi.

- Wspólne przedsięwzięcia łączące pokolenia (głównie młodzież i seniorów)

* Realizacja projektów

- Ilość i zakres działań finansowanych ze środków własnych, samodzielnie wypracowanych lub pozyskanych od sponsorów

- Ilość i zakres zrealizowanych projektów z udziałem środków zewnętrznych, pozyskanych przez sołectwo (inne niż fundusz sołecki), np. gmina, powiat,  FWW, FIO, Fundacja Batorego itp.

Dodatkowe punkty przyznawane będą za realizację projektów w ramach środków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”:

1/ Działaj Lokalnie, inne konkursy
2/ Małe Projekty w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Doliny Baryczy na lata 2007 – 2013

- Współdziałanie lokalnych stowarzyszeń i grup mieszkańców w realizowanych projektach, informowanie społeczności lokalnej, zaangażowanie mieszkańców w realizację projektów.

* Oferta tematyczna wsi

- Oferta skierowana do mieszkańców (edukacyjna, rekreacyjna, rozrywkowa itp.)

- „Pomysł na wieś –  wieś z pomysłem” - Specjalizacja wsi lub projekty wsi tematycznej

- Ilość podmiotów zaangażowanych w rozwijanie specjalizacji wsi lub  projekty wsi tematycznej

- Zasięg oferty specjalizacji wsi lub  wsi tematycznej

* Planowe i zaplanowane działanie

- Innowacyjność pomysłów

- Stopień i zakres wykorzystania funduszy innych niż fundusz sołecki

- Umiejętność planowania rozwoju sołectwa, posiadanie i wdrażanie dokumentu strategicznego (np. Sołecka Strategia Rozwoju, Plan Odnowy Miejscowości), wola posiadania takiego dokumentu i zaangażowanie w jego stworzenie

* Promocja sołectwa i działań

- Poprawnie, ciekawie, czytelnie, napisane sprawozdanie, bogata dokumentacja zdjęciowa

- Spotkanie z Komisją – ilość zaangażowanych, swoboda prezentacji, atmosfera, pojęcie o omawianych zagadnieniach i sposób przekazywania informacji itp.

* Aktywne wykorzystanie oferty „Partnerstwa dla Doliny Baryczy”

- Udział w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach, wyjazdach integrujących, podnoszących kwalifikacje

- Prezentacja oferty/dorobku wsi w imprezach organizowanych przez „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, tj. Dni Karpia, Jarmark Świąteczny i inne.

Do oceny aktywności sołectw i wyboru tych najbardziej aktywnie działających na rzecz swojej wsi i jej mieszkańców powołana zostanie specjalna Komisja, która będzie monitorować aktywność sołectw w serwisie i odwiedzi te najbardziej aktywne w grudniu 2013.

 

Dla zgłoszonych do konkursu sołectw powstał niniejszy serwis internetowy www.aktywni.barycz.pl , w którym każde sołectwo otrzymuje własną podstronę, na której w pierwszej kolejności zamieszcza informacje o swojej wsi, szczegółowo ją inwentaryzując pod względem architektonicznym czy przyrodniczym (analogiczne do tych ze sprawozdania końcowego) oraz na bieżąco dodawać nowe informacje czy zdjęcia z ciekawych wydarzeń w sołectwie i tym samym promować swoją wieś wśród internautów.


Konkurs ma charakter cykliczny i jest ogłaszany przez Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” na początku każdego roku. Poza możliwością promocji sołectwa i wygrania atrakcyjnych nagród, konkurs oferuje szerokie wsparcie merytoryczne dla uczestniczących w nim sołectw: szkolenia z pozyskiwania środków zewnętrznych, zakładania stowarzyszeń, wytwarzania rękodzieła, planowania strategicznego oraz spotkania integracyjne i wyjazdy studyjne.

Mamy nadzieję, że wszystko to zachęci i zmotywuje sołectwa z Doliny Baryczy do coraz większego zaangażowania w życie społeczne i rozwój małych ojczyzn oraz pozytywnej rywalizacji z innymi.